Home / Rakyat / E-Perkhidmatan / Data Terbuka

Data Terbuka

Perbadanan Labuan yang merupakan agensi di bawah Jabatan Wilayah Persekutuan menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk memaparkan set data yang boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.     

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan seperti berikut:

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat seperti di bawah.

1) Penggunaan data di bawah terma ini
    Pemilik data memberi kebenaran penggunaan data tanpa sebarang caj.

2) Pengguna boleh melaksanakan perkara yang berikut:

 • Salin, terbit, edar dan pindah data;
 • Adaptasi data;
 • Guna data secara komersial dan tidak komersial; dan
 • Gabung data dengan data lain atau rangkum data dalam produk atau aplikasi.

3) Sekiranya melaksanakan mana-mana daripada yang dinyatakan pada para 2, pengguna HENDAKLAH:

 • Menyatakan sumber data dalam produk atau aplikasi berdasarkan pernyataan yang ditentukan oleh pemilik data;
 • Menyediakan pautan kepada Terma Penggunaan ini; dan
 • Sekiranya pemilik data tidak menyediakan pernyataan pemilik harta intelek data, pengguna hendaklah menggunakan pernyataan seperti yang berikut:

“Data dan maklumat tertakluk di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan Malaysia 1.0 ”

4) PENGECUALIAN

Terma Penggunaan ini tidak memperuntukkan sebarang hak terhadap:

 • Data peribadi;
 • Nama, jata, logo atau sebarang simbol rasmi pemilik data;
 • Logo organisasi sektor awam atau jabatan;
 • Lambang diraja dan lambang tentera;
 • Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya;
 • Sebarang hak harta intelek termasuk paten, tanda dagangan dan hak reka bentuk; dan
 • Dokumen identiti seperti Pasport Malaysia, MyKad.

5) TIADA JAMINAN

 • Data adalah dalam bentuk seperti yang disediakan oleh pemilik data. Pemilik data dikecualikan daripada sebarang representasi, waranti, obligasi dan liabiliti berhubung data; dan
 • Pemilik data tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ralat dan kehilangan data. Pemilik data juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang jenis kehilangan, kecederaan atau kerosakan kesan daripada penggunaan data tersebut. Pemilik data tidak memberikan jaminan data disediakan secara berterusan.

6) UNDANG-UNDANG
Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Set Data:

Bil.TajukKlusterKeteranganTarikh CiptaTarikh Kemaskini
1.Senarai Pemilik Lesen Kedai Barangan Runcit Yang Masih Aktif dan Berdaftar Dengan Perbadanan LabuanPendaftaran SyarikatMemaparkan senarai pemilik lesen kedai barangan runcit yang masih aktif dan berdaftar dengan Perbadanan Labuan28/05/2018 4:46 am19/11/2020 2:57 pm
2.Taburan Pengguna Aktif Melayari Laman Web Perbadanan LabuanLain-lainMerupakan taburan pengguna aktif yang melayari Laman Web Rasmi Perbadanan Labuan bermula tahun 201527/07/2018 2:39 am19/11/2020 10:54 am
3.Taburan Data Pembekal ISP Orang Awam Melayari Laman Perbadanan LabuanLain-lainMenunjukkan taburan data pembekal rangkaian jalur lebar yang digunakan oleh orang awam bagi melayari Laman Web Rasmi Perbadanan Labuan bermula tahun 201527/07/2018 2:37 am19/11/2020 10:54 am
4.Taburan Data Negara yang Melayari Laman Perbadanan LabuanLain-lainMenunjukkan taburan data negara yang melayari Laman Web Rasmi Perbadanan Labuan bermula tahun 201527/07/2018 2:35 am19/11/2020 10:53 am
5.Taburan Jenis Peranti Mudah Alih Orang Awam Melayari Laman Web Perbadanan LabuanLain-lainMenunjukkan taburan jenis peranti mudah alih yang digunakan oleh orang awam bagi melayari Laman Web Rasmi Perbadanan Labuan bermula tahun 201527/07/2018 2:33 am19/11/2020 10:53 am
6.Statistik Perbandingan Kutipan Sisa Pepejal di WP LabuanAlam SekitarStatistik Perbandingan Kutipan Sisa Pepejal Tahun di WP Labuan mulai tahun 2014 sehingga tahun 201604/03/2018 1:37 am27/07/2020 2:23 am
7.Tawaran Kompaun Undang-Undang Kecil Mengikut Unit Perbadanan LabuanLain-lainMemaparkan data tawaran kompaun yang dikeluarkan oleh Perbadanan Labuan mengikut Undang-Undang Kecil (pelbagai) mengikut Unit bermula 201730/07/2018 7:41 am24/07/2020 3:41 am
8.Senarai Harta Modal Perolehan ICT Perbadanan LabuanLain-lainMemaparkan senarai harta modal perolehan ICT Perbadanan Labuan bermula Tahun 201518/07/2018 3:54 am15/05/2020 6:25 am
9.Statistik Perbandingan Kawalan Kacau Ganggu Binatang di WP LabuanAlam SekitarStatistik perbandingan kawalan kacau ganggu anjing, kucing dan burung serta jumlah aduan kacau ganggu di WP Labuan bermula tahun 201406/03/2018 6:45 am15/05/2020 6:17 am
10.Statistik Perpustakaan Awam dan Perpustakaan Desa Perbadanan LabuanLain-lainMemaparkan statistik keahlian, pengunjung, peminjaman koleksi, penggunaan ICT serta aktiviti Perpustakaan Awam Labuan dan Perpustakaan Desa bermula tahun 201730/07/2018 3:03 am15/05/2020 5:44 am
11.Taburan Jenis Pelayar Internet dan Sistem Operasi Pengguna Awam Melayari Laman Web Perbadanan LabuanLain-lainMerupakan taburan data jenis pelayar internet serta sistem operasi yang digunakan pengguna awam bagi melayari Laman Web Rasmi Perbadanan Labuan bermula tahun 201527/07/2018 2:43 am31/07/2019 6:19 am
12GIS - Pengurusan Gunatanah Semasa bagi Tanah Lapang dan RekreasiPemetaanGIS - Pengurusan Gunatanah Semasa bagi Tanah Lapang dan Rekreasi Pada Tahun 201015/01/2019 6:14 am22/01/2019 1:23 am
13.GIS - Pengurusan Gunatanah Semasa bagi PertanianPertanianGIS - Pengurusan Gunatanah Semasa bagi Pertanian Pada Tahun 201015/01/2019 6:12 am22/01/2019 1:22 am
14.GIS - Pengurusan Gunatanah Semasa bagi HutanPemilikan TanahGIS - Pengurusan Gunatanah Semasa bagi Hutan Pada Tahun 201015/01/2019 6:10 am22/01/2019 1:20 am
15.GIS - Pengurusan Gunatanah Semasa bagi Gunatanah Perniagaan dan PerkhidmatanPemilikan TanahGIS - Pengurusan Gunatanah Semasa bagi Gunatanah Perniagaan dan Perkhidmatan Pada Tahun 201015/01/2019 6:09 am22/01/2019 1:19 am
16.GIS - Pengurusan Gunatanah Semasa bagi Institusi dan Kemudahan MasyarakatPemilikan TanahGIS - Pengurusan Gunatanah Semasa bagi Institusi dan Kemudahan Masyarakat Pada Tahun 201015/01/2019 6:06 am22/01/2019 1:17 am
17.Jumlah Perbandingan Aduan Awam Perbadanan LabuanLain-lainJumlah Perbandingan Aduan Awam Berdasarkan Kategori Bagi Tahun 2014 hingga 201616/07/2018 11:29 pm26/07/2018 8:12 am
18.Senarai Sewa Beli Peralatan Kompaun Letak Kereta Jabatan Penguatkuasaan Perbadanan LabuanPerbelanjaan KerajaanMemaparkan senarai sewa beli peralatan kompaun letak kereta Jabatan Penguatkuasaan Perbadanan Labuan bagi Tahun 201718/07/2018 4:02 am24/07/2018 8:56 am
19.Perincian Jumlah Kutipan Barangan Kitar Semula Mengikut Jenis Barangan Perbadanan LabuanLain-lainMemaparkan jumlah kutipan barangan kitar semula tahun 2013 hingga 2015 mengikut jenis barangan18/07/2018 2:09 am24/07/2018 8:40 am
20.Perbandingan Peratusan Penggredan Pengurusan Tandas Awam Perbadanan LabuanLain-lainMemaparkan perbandingan peratusan penggeredan pengurusan tandas awam bermula tahun 2013 dan 2014 yang dijalankan oleh Unit Kesihatan, Jabatan Perkhidmatan Perbandaran, Perbadanan Labuan18/07/2018 1:15 am24/07/2018 8:37 am
21.Perbandingan Peratusan Penggredan Premis Makanan Perbadanan LabuanLain-lainMemaparkan perbandingan peratusan penggredan premis makanan bagi tahun 2013 hingga 201518/07/2018 2:12 am24/07/2018 8:33 am
22.Statistik Pemprosesan Sijil Kesihatan Mengikut BulanLain-lainMemaparkan perbandingan statistik pemprosesan sijil kesihatan mengikut bulan bermula tahun 2013 hingga 201518/07/2018 2:18 am24/07/2018 8:30 am
23.Senarai Inventori Perolehan ICT Perbadanan LabuanLain-lainMemaparkan senarai inventori perolehan ICT Perbadanan Labuan bermula Tahun 201518/07/2018 3:58 am24/07/2018 8:28 am
24.Jadual Perbandingan Aktiviti Pelesenan Perbadanan LabuanLain-lainMemaparkan jadual perbandingan aktiviti pelesenan Perbadanan Labuan bermula tahun 2013 hingga 201518/07/2018 3:04 am24/07/2018 7:27 am
25.Perbandingan Pegangan Cukai Kadaran Mengikut Kawasan Dan Bilangan PeganganLain-lainMemaparkan perbandingan pegangan cukai kadaran mengikut kawasan dan bilangan pegangan tahun 2013 dan 201418/07/2018 1:22 am24/07/2018 7:20 am
26.Nilai Pelupusan Aset Perbadanan LabuanTiada KlusterMemaparkan indek pelupusan aset Perbadanan Labuan pada Tahun 201518/07/2018 1:48 am23/07/2018 2:38 am
27.Tempahan Kemudahan Awam Perbadanan LabuanLain-lainMemaparkan tempahan kemudahan awam PL bermula tahun 2016 hingga tahun 201717/07/2018 6:48 am23/07/2018 2:34 am
28.Jenis Hasil Perbadanan Labuan Mengikut TahunLain-lainMemaparkan jadual perbandingan jenis hasil bagi tahun 2012 dan 201217/07/2018 6:38 am23/07/2018 2:27 am
29.Hasil Kutipan Sewaan Hartanah Perbadanan LabuanLain-lainMemaparkan jadual perbandingan hasil kutipan sewaan hartanah Perbadanan Labuan bagi tahun 2012-201317/07/2018 6:35 am23/07/2018 2:23 am
30.Aduan Awam Berdasarkan Kategori Perbadanan LabuanBancianMemaparkan jumlah aduan awam Perbadanan Labuan berdasarkan kategori bagi tahun 2012-201418/07/2018 1:28 am23/07/2018 2:19 am
31.Statistik Kutipan Sisa Pepejal Di Wilayah Persekutuan LabuanBancianMemaparkan statistik kutipan sisa pepejal tahun 2010 sehingga 201417/07/2018 8:12 am23/07/2018 2:12 am
32.Peruntukan Program Pembasmian Kemiskinan Wilayah Persekutuan LabuanPerbelanjaan KerajaanMemaparkan program, jenis bantuan, peruntukkan serta bilangan peserta e-Kasih di WP Labuan17/07/2018 7:39 am23/07/2018 2:10 am
33.Penerimaan Kawalan Perancangan Perbadanan Labuan Mengikut TahunLain-lainMemaparkan perbandingan jumlah penerimaan kawalan perancangan bagi tahun 2012 hingga 201417/07/2018 7:36 am23/07/2018 2:02 am
34.Permohonan Kawalan Bangunan Perbadanan Labuan Mengikut TahunLain-lainMenunjukkan indeks saluran penerimaan aduan awam bagi tahun 201617/07/2018 7:32 am23/07/2018 1:58 am
35.Indeks Saluran Penerimaan Aduan Awam Perbadanan LabuanLain-lainMemaparkan senarai pemilik lesen pasar mini yang masih aktif dan berdaftar dengan Perbadanan Labuan16/07/2018 11:51 pm23/07/2018 1:54 am
36.Senarai Pemilik Lesen Pasar Mini Yang Masih Aktif dan Berdaftar Dengan Perbadanan LabuanPendaftaran SyarikatMemaparkan senarai pemilik lesen pasaraya yang masih aktif dan berdaftar dengan Perbadanan Labuan28/05/2018 4:20 am16/06/2018 2:07 am
37.Senarai Pemilik Lesen Pasaraya Yang Masih Aktif dan Berdaftar Dengan Perbadanan LabuanPendaftaran SyarikatMemaparkan senarai data pemilik lesen kedai serbaneka (superstore) yang masih aktif dan berdaftar dengan Perbadanan Labuan28/05/2018 4:42 am04/06/2018 1:21 am
38.Senarai Pemilik Lesen Kedai Serbaneka (Superstore) Yang Masih Aktif dan Berdaftar Dengan Perbadanan LabuanPendaftaran SyarikatMemaparkan senarai permohonan kebenaran merancang yang dikeluarkan oleh Perbadanan Labuan28/05/2018 4:13 am04/06/2018 1:19 am
39.Senarai Permohonan Kebenaran Merancang Yang Dikeluarkan oleh Perbadanan LabuanLain-lainMemaparkan senarai permohonan kebenaran merancang bagi tahun tahun 201521/05/2018 4:50 am23/05/2018 7:00 am
40.Senarai Hotel/Lojing Berlesen di WP LabuanPendaftaran SyarikatMemaparkan senarai hotel/lojing berlesen di WP Labuan16/05/2018 7:19 am18/05/2018 6:35 am
41.Senarai Peniaga Trak Makanan (Food Truck) di WP LabuanPemetaanMenyenaraikan maklumat peniaga trak makanan (food truck) di WP Labuan07/05/2018 3:26 am08/05/2018 2:17 pm
42.Senarai Rumah Mampu Milik (RUMAWIP) di WP LabuanPemetaanMenyenaraikan maklumat rumah mampu milik (RUMAWIP) di WP Labuan07/05/2018 3:05 am08/05/2018 12:12 pm
43.Senarai Pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk WP (MPPWP) Labuan Tahun 2018-2019Lain-lainMenyenaraikan maklumat Pengerusi MPP Penduduk di WP Labuan07/05/2018 2:59 am08/05/2018 12:11 pm
44.Senarai Pengerusi JKKK / Ketua Kampung di WP LabuanLain-lainMenyenaraikan maklumat ketua kampung di WP Labuan07/05/2018 3:22 am08/05/2018 12:00 pm
45.Status Pelaksanaan Projek Rumah Mampu Milik (RUMAWIP) WP LabuanStatistik KebangsaanMenyenaraikan status pelaksanaan rumah mampu milik (RUMAWIP) di WP Labuan07/05/2018 4:13 am08/05/2018 11:55 am
46.Perbandingan Bilangan Pegangan dan Hasil Cukai Kadaran Mengikut Kawasan bagi Tahun 2015-2017BajetMenyenaraikan perbandingan bilangan pegangan dan hasil cukai kadaran mengikut kawasan bagi tahun 2015 sehingga tahun 201707/05/2018 4:19 am08/05/2018 11:54 am
47.Senarai Pemajuan Strata di WP LabuanPemetaanSenarai pemajuan strata di WP Labuan07/09/2017 6:01 am07/05/2018 4:19 am
48.Carta Merchant Kad Ceria di Wilayah Persekutuan LabuanBajetMerupakan senarai carta merchant Kad Ceria di Wilayah Persekutuan Labuan.07/09/2017 6:01 am07/05/2018 4:19 am
49.Statistik Pengeluaran Lesen Minuman Keras di WP LabuanLain-lainMerupakan jadual perbandingan pengeluaran lesen minuman keras di WP Labuan yang dikeluarkan oleh Perbadanan Labuan pada tahun 2014 hingga tahun 201606/03/2018 11:14 pm12/03/2018 3:54 am
50.Perbandingan Statistik Pemprosesan Sijil KesihatanKesihatanPerbandingan statistik pemprosesan sijil kesihatan di WP Labuan yang dikeluarkan oleh Perbadanan Labuan pada tahun 2014 hingga tahun 201606/03/2018 11:08 pm12/03/2018 3:49 am
51.Statistik Pembaharuan, Permohonan Baharu Serta Pertukaran Alamat dan Pemilik Lesen Berisiko di WP LabuanStatistik KebangsaanStatistik pembaharuan, permohonan baharu serta pertukaran alamat dan pemilik lesen berisiko di WP Labuan yang dikeluarkan oleh Perbadanan Labuan pada tahun 201606/03/2018 11:20 pm12/03/2018 3:41 am
52.Perbandingan Peratusan Penggredan Premis Makanan di WP LabuanAlam SekitarPerbandingan Peratusan Penggredan Premis Makanan di WP Labuan mulai tahun 2014 hingga tahun 201604/03/2018 1:29 am12/03/2018 12:59 am
53.Statistik Tindakan Kompaun Yang Telah di Ambil di WP Labuan oleh Perbadanan LabuanPerundanganMemaparkan statistik tindakan kompaun yang telah di ambil oleh Jabatan Penguatkuasaan Perbadanan Labuan di WP Labuan pada tahun 2015 hingga tahun 201606/03/2018 7:05 am12/03/2018 12:36 am
54.Statistik Pengunjung, Koleksi dan Ahli Perpustakaan Mengikut TahunLain-lainMerupakan data bagi statistik pengunjung, koleksi dan ahli Perpustakaan Awam Labuan mengikut tahun, bermula tahun 2014 sehingga tahun 201604/03/2018 1:18 am12/03/2018 12:32 am
55.Taman Perumahan di LabuanLain-lainMemaparkan jumlah taman perumahan yang terdapat di WP Labuan.21/06/2016 1:03 am21/06/2016 4:01 am
56.Ikon Pelancongan LabuanLain-lainMemaparkan data tentang ikon dan tempat-tempat menarik di WP Labuan21/06/2016 12:50 am21/06/2016 2:25 am
Kemaskini terakhir 06/01/2023 - 06:18pm
Info Korporat - Siaran Media Permohonan Lesen Baharu Pemberi Pinjam Wang Corporate Info - Media Broadcast Perutusan KPE Penafian Perolehan - Tender Sebutharga Suara Anda GAMMA.my
Borang Maklum Balas
Borang Maklum Balas
Skip to content