mel E-mail  

SENARAI PERUNDANGAN YANG DIGUNA PAKAI DAN/ATAU DIKUATKUASAKAN OLEH

PERBADANAN LABUAN

 

NO.

 

SUMBER PERUNDANGAN

 

AKTA/ORDINAN

 

PERUNDANGAN SUBSIDIARI

 

1.

 

AKTA PERBADANAN LABUAN 2001 [AKTA 609]

 

  1. Peraturan Perbadanan Labuan (Kadar Kumpulan Wang Peningkatan Perkhidmatan) 2004 [P.U. (A) 71/2004]

 

 

2.

 

AKTA PERLEMBAGAAN (PINDAAN) (No.2) 1984 [AKTA A585]

 

  1. Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Kerajaan Tempatan 1976) 2010 [P.U. (A) 439/2010]

                               

 

  1. Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974) 2010 [P.U. (A) 394/2010]

 

 

  1. Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976) 2010 [P.U. (A) 442/2010]

 

 

  1. Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Hiburan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1992) 2010 [P.U. (A) 395/2010]

 

 

  1. Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966) 2010) [P.U. (A) 441/2010]

 

 

  1. Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemeluasan dan Ubah Suaian Akta Pemberi Pinjam Wang 1951) 2007 [P.U. (A) 413/2007]

 

 

  1. Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pengubahsuaian Ordinan Pelesenan Perdagangan) 1985 [P.U. (A) 356/1985]

 

 

Halaman-halaman: 1  2  3  4  5  6