mel E-mail  

Enakmen


 
Enakmen Perumahan (Kawalan dan Pelesenan Pemaju-Pemaju)
1978 [ Sabah No. 24 tahun 1978 ]
 
Kuasa diberikan oleh seksyen 26, untuk membuat kaedah-kaedah yang berikut :
  • Kaedah-kaedah Perumahan (Kawalan dan Pelesenan Pemaju-Pemaju) 1980 [P.W.S 17 tahun 1980]

 
Kaedah-kaedah Perumahan (Kawalan dan Pelesenan Pemaju-Pemaju)
1980 [P.W.S 17 tahun 1980]
 
(NOTA : Diperbuat melalui kuasa yang diberikan di bawah Enakmen Perumahan (Kawalan dan Pelesenan Pemaju-Pemaju)
1978 [ Sabah No. 24 tahun 1978 ] )