mel E-mail  

Bahagian II


BAHAGIAN II

PERBADANAN

Penubuhan Perbadanan
 
3. (1) Suatu pertubuhan perbadanan bernama "Perbadanan Labuan" adalah ditubuhkan.
  (2) Perbadanan adalah kekal turun-temurun dan mempunyai suatu meterai perbadanan.
  (3) Perbadanan boleh membawa guaman dan dibawa guaman terhadapnya atas namanya.
  (4) Tertakluk kepada dan bagi maksud-maksud Akta ini; Perbadanan boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya patut :-
 
    (a) membuat kontrak;
    (b) memperoleh, membeli, mengambil, memegang dan menikmati apa-apa jenis harta alih dan harta tak alih; dan
    (c) memindahkan, menyerahhakkan, menyerahkan balik, memulangkan, menggadaikan, menggadai janji, mendemis, menyerahhakkan semula, memindahkan hak milik atau dengan apa-apa cara lain melupuskan, atau membuat apa-apa urusan mengenai, apa-apa harta alih atau harta tak alih atau apa-apa kepentingan mengenainya yang terletak hak pada Perbadanan.
 
Fungsi dan kuasa Perbadanan
 
4. (1) Fungsi-fungsi Perbadanan ialah -
 
    (a) memajukan dan merangsang Wilayah Persekutuan Labuan sebagai destinasi pelancongan, kawasan bebas duti dan pusat perdagangan;
    (b) memajukan, merangsang, memudahkan dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam Wilayah Persekutuan Labuan;
    (c) memajukan, merangsang dan mengusahakan perkembangan kesenian, kebudayaan, sukan dan aktiviti-aktiviti rekreasi dalam Wilayah Persekutuan Labuan;
    (d) memajukan, merangsang, memudahkan dan mengusahakan pembangunan pelancongan dan infrastruktur serta juga pembangunan tempat tinggal, pertanian, perindustrian dan komersial dalam Wilayah Persekutuan Labuan;
    (e) melaksanakan segala fungsi kerajaan tempatan dalam Wilayah Persekutuan Labuan;
    (f) melaksanakan segala fungsi pihak berkuasa perancang tempatan dalam Wilayah Persekutuan Labuan;
    (g) mengawal dan menyelaraskan pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang disebut dalam perenggan (a) , (b) , (c) dan (d) dalam Wilayah Persekutuan Labuan; dan
    (h) menyelaraskan pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh agensi-agensi Kerajaan dalam Wilayah Persekutuan Labuan.
 
 

Halaman-halaman: 1  2  3