mel E-mail  

Akta Perbadanan Labuan


UNDANG - UNDANG MALAYSIA
AKTA 609
AKTA PERBADANAN LABUAN 2001

Susunan Seksyen

BAHAGIAN I
PERMULAAN
1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
2. Tafsiran

BAHAGIAN II
PERBADANAN
3. Penubuhan Perbadanan
4. Fungsi dan kuasa Perbadanan
5. Keanggotaan Perbadanan
6. Majlis Penasihat
7. Kuasa Menteri untuk memberi arahan
8. Penyata, laporan, akaun dan maklumat

BAHAGIAN III
PENGERUSI, PEGAWAI DAN PEKHIDMAT PERBADANAN
9. Pengerusi
10. Ketua Pegawai Eksekutif
11. Pelantikan pegawai dan pekhidmat lain Perbadanan
12. Tatatertib

BAHAGIAN IV
KEWANGAN
13. Kumpulan Wang
14. Perbelanjaan yang hendaklah dipertanggungkan pada Kumpulan Wang
15. Pemeliharaan Kumpulan Wang
16. Kumpulan wang rizab
17. Kumpulan Wang Peningkatan Perkhidmatan
18. Perbelanjaan dan penyediaan anggaran
19. Akta Badan Berkanun (Akta dan Laporan Tahunan) 1980

BAHAGIAN V
KUASA-KUASA LAIN PERBADANAN
20. Kuasa untuk meminjam
21. Pelaburan
22. Kuasa untuk mengambil khidmat
23. Kuasa untuk memberikan pinjaman
24. Kuasa untuk menubuhkan perbadanan
25. Pengambilan tanah

BAHAGIAN VI
AM
26. Obligasi menyimpan rahsia
27. Pelindungan pegawai dan pekhidmat
28. Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948
29. Pekhidmat Awam
30. Kuasa untuk membuat peraturan

BAHAGIAN VII
PEMANSUHAN, KECUALIAN DAN PERALIHAN
31. Tafsiran berhubung dengan Bahagian VII
32. Pemansuhan dan pembubaran
33. Perpindahan kuasa, dsb.
34. Perpindahan hakmilik harta
35. Perpindahan wang ke dalam Kumpulan Wang
36. Keanggotaan Lembaga yang dibubarkan dan Majlis yang dibubarkan
37. Penerusan pegawai dan pekhidmat
38. Penerusan permohonan,dsb., yang belum selesai
39. Sebutan dalam undang-undang atau dokumen
  JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA
JADUAL KETIGA